top of page

General terms & conditions:

Ces clauses sont en néerlandais. Chaque partie déclare maîtriser cette langue suffisamment pour comprendre les clauses.
These c
onditions are in Dutch. Every party understands this language enough to understand the conditions.
Diese Bedingungen sind in Niederlandisch. Jede Vertragspartei versteht diese Sprache und damit die Bedingungen ausreichend.

ART. 1. DEFINITIES

Met K.Deuss wordt bedoeld: KENNY DEUSS, met woonplaats te 2180 Antwerpen, Poorthoflaan 69, met rijksregisternummer 88082427338, gekend in de KBO onder nummer BE0766284063. De Klant is eenieder met wie K.Deuss in een contractuele relatie staat of komt te staan. De Consument is iedere Klant die natuurlijke persoon is en die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen. De Partijen zijn K.Deuss en de Klant  samen. De Voorwaarden zijn onderhavige algemene voorwaarden. Een Overeenkomst is de combinatie van de Voorwaarden met bijzondere voorwaarden, waarbij K.Deuss en de Klant partij zijn.
 

ART. 2. DE ALGEMENE VOORWAARDEN

2.1. De Voorwaarden zijn als kaderovereenkomst toepasselijk op de totstandkoming, uitvoering en beëindiging van alle Overeenkomsten tussen Partijen, vanaf de aanvaarding van de Voorwaarden. Zij zijn op aanvullende wijze ook toepasselijk op de Overeenkomsten die eerder werden aangegaan. Indien van enige bepaling wordt afgeweken in een bijzondere overeenkomst (bestelbon, werkorder, ...), dient dit uitdrukkelijk en wederkerig te gebeuren en doet zulks geen afbreuk aan de toepasselijkheid van de overige bepalingen.

2.2. Dat K.Deuss een clausule die in haar voordeel werd gestipuleerd vrijwillig niet toepast of afdwingt, betekent geenszins afstand van recht.

2.3. De Consument dient de Voorwaarden uitdrukkelijk te aanvaarden. Behoudens kennelijk tegenbewijs aanvaardt de andere Klant ze, indien niet  uitdrukkelijk, impliciet door o.m. een aanbod te aanvaarden of factuur te betalen waarop zij staan vermeld, of door ze niet binnen een redelijke maar korte termijn te protesteren vanaf de ontvangst ervan.

2.4. Partijen kiezen voor deze Voorwaarden en komen overeen dat de algemene voorwaarden (in ruimste zin) van de Klant niet op de Overeenkomsten toepasselijk zijn, tenzij zij uitdrukkelijk door K.Deuss worden aanvaard en/of zij door K.Deuss werden aanvaard voorafgaandelijk aan de aanvaarding door de Klant van deze Voorwaarden, in welk geval de algemene voorwaarden van de Klant wel toepasselijk zijn op de Overeenkomsten waarbij K.Deuss deze heeft aanvaard (strikte interpretatie), zij het op ondergeschikte en aanvullende wijze, bij conflict tussen bepalingen hebben deze Voorwaarden voorrang. De Klant doet afstand van haar eigen clausules die de toepassing van deze Voorwaarden in andersluidende zin beperken of uitsluiten. Er zal dan ook geen wederzijdse opheffing van voorwaarden plaatsvinden.
 

ART. 3. AANBOD EN AANVAARDING

ART. 3.1. INFORMATIE VERSTREKKEN

De Klant is verantwoordelijk voor het juist en volledig informeren van K.Deuss omtrent zijn noden. Omgekeerd bevindt alle nodige info omtrent de koopwaar zich ter beschikking van de Klant, die zich bij zijn overweging steeds tot K.Deuss kan richten voor extra info, reden waarom de Klant zelf verantwoordelijk is voor zijn uiteindelijke keuze.

ART. 3.2. OFFERTE

Algemene brochures, prijslijsten, catalogi en dergelijke zijn louter indicatief en verbinden K.Deuss niet. Zij maken geen aanbod uit. Offertes binden K.Deuss gedurende een termijn van één maand vanaf de opsteldatum, voor zover zij door de Klant voorbehoudloos worden aanvaard. Deze aanvaarding dient uitdrukkelijk te gebeuren, door de ondertekening en terugzending door de Klant van de offerte. Tot aan deze aanvaarding door de Klant, kan K.Deuss deze weliswaar ten allen tijde herroepen. De Klant dient offertes te controleren op fouten en na te gaan of het voorstel overeenstemt met zijn noden en wensen. Als de Klant de offerte aanvaardt mits aanpassingen of voorwaarden, of slechts gedeeltelijk, of buiten de voormelde termijn, heeft de offerte haar bindende kracht verloren en geldt deze aanvaarding als een aanbod van de Klant aan K.Deuss. Bij aanbod van de Klant aan K.Deuss, komt de Overeenkomst tot stand: indien K.Deuss het aanbod van de Klant uitdrukkelijk aanvaardt, of indien K.Deuss het aanbod van de Klant impliciet aanvaardt door de uitvoering te starten, of indien K.Deuss aan de Klant een (nieuwe) offerte opmaakt die door de Klant voorbehoudloos wordt aanvaard. Een offerte omvat enkel wat er uitdrukkelijk in staat vermeld, zolang de voorraad strekt, en geldt enkel voor de ene bestelling waarvoor zij werd opgemaakt, zonder te binden voor andere of volgende (aanvragen tot) samenwerkingen. Zij dient op dat vlak strikt te worden geïnterpreteerd. Alle noodzakelijke of bijkomend gevraagde werken of kosten waarvoor niet uitdrukkelijk prijs werd gegeven, zijn ten laste van de Klant. Zelfs bij absoluut forfait kunnen meerwerken en meerkosten met alle middelen van recht worden bewezen en aangerekend. Alle bedragen zijn excl. BTW, behalve indien anders vermeld. BTW, belastingen en andere taksen, tegenwoordige of toekomstige, zijn steeds ten laste van de Klant.


ART. 4. PRIJS

ART. 4.1. ALGEMEEN

Facturen zijn contant betaalbaar, in EUR. Het betreffen steeds brengschulden.

De prijs wordt betaald in één keer, nadat de prestaties zijn uitgevoerd door K.Deuss.  Bij een aankoop via de webshop dient de Klant echter de prijs te betalen voordat de prestaties zijn uitgevoerd door K.Deuss, tenzij anders overeengekomen. Recurrente prestaties worden periodiek gefactureerd, in principe maandelijks. K.Deuss blijft gerechtigd om de Klant tussentijdse facturen te zenden op andere tijdstippen naar keuze, volgens de vordering van de prestaties. K.Deuss is gerechtigd de opstart of voortzetting van haar prestaties uit te stellen tot na de betaling, onverminderd andere rechten. K.Deuss mag de periodiciteit van haar facturen aanpassen indien de omvang van de gepresteerde werkzaamheden of de grootte van het aan te rekenen bedrag zulks verantwoorden.

ART. 4.2. NIET INBEGREPEN

Prijzen dienen strikt te worden geïnterpreteerd. Levering, plaatsing en installatie zijn, tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken, niet inbegrepen. Al wat niet uitdrukkelijk is vermeld als inbegrepen, is niet inbegrepen. Wat niet is inbegrepen maar wel geleverd, zal worden aangerekend aan marktconforme prijzen (marginale toetsing). De BTW, andere heffingen en lasten, en hun wijzigingen, zijn steeds ten laste van de Klant. Indien het BTW-tarief gewijzigd wordt vóór de facturatie van het saldo, wordt de prijs van de nog te factureren werken en te leveren goederen overeenkomstig aangepast, zelfs wanneer een prijs inclusief BTW werd overeengekomen.

ART. 4.3. INDEXATIE

De prijzen van K.Deuss kunnen door K.Deuss jaarlijks, op 1 januari, worden geïndexeerd. De aan de index aangepaste prijs zal berekend worden door de toepassing van de volgende formule: (basisprijs x nieuw indexcijfer) / aanvangsindexcijfer = nieuwe prijs. De elementen van deze formule worden omschreven als volgt: Basisprijs = de prijs die volgt uit de Overeenkomst. Aanvangsindexcijfer = het gezondheidsindexcijfer van de maand januari van het jaar waarin de Overeenkomst werd gesloten. Nieuw indexcijfer = het gezondheidsindexcijfer van de maand december van het afgelopen jaar.

ART. 4.4. LAATTIJDIGE OF ONVOLLEDIGE BETALING

4.4.1. Elke schuld die op de vervaldag geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft door de Klant zal, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een interest van 8% per jaar opbrengen, te rekenen vanaf de vervaldag tot aan de dag van de betaling alsook een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd maken van 8%  op de bij de vervaldag openstaande hoofdsom, met een minimum van 50 euro per hoofdsom, onverminderd het recht om een hogere schade te vorderen, en onverminderd het recht op vergoeding van de gerechtskosten (waaronder de toepasselijke rechtsplegingsvergoeding) en uitvoeringskosten.

4.4.2. Elke schuld die op de vervaldag geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft door K.Deuss zal vanaf ingebrekestelling dezelfde interesten en schadebeding blootstellen, berekeningsvoet weliswaar verminderd met twee procent (per jaar, bij interesten). Deze vergoeding ligt iets lager, gezien Partijen menen dat het economisch risico van K.Deuss bij wanbetaling door de Klant vaak hoger ligt dan omgekeerd. De Klant aanvaardt deze vergoedingen en werkwijze als gelijkwaardig.

4.4.3. Bij het geheel of gedeeltelijk onbetaald blijven van een vervallen schuld van de Klant, worden alle nog niet vervallen schulden van de Klant onmiddellijk opeisbaar. Betalingen na vervaldatum zullen eerst aangerekend worden op interesten, schadebeding, gerechtskosten en uitvoeringskosten, en daarna pas op de hoofdsom. De door de Klant verschuldigde rente wordt jaarlijks gekapitaliseerd.

4.4.4. Partijen verklaren wederkerig dat bovenstaande vergoedingen geen onevenwicht doen ontstaan, niet onevenredig zijn aan het nadeel dat door de andere Partij kan worden geleden, en niet te boven gaan aan de schade die zij bij aanvang van de Overeenkomst konden vaststellen, in geval van wanprestatie door de andere Partij.

ART. 4.5. HOOFDELIJKHEID

Indien een bestelling gebeurt door meerdere personen, zullen alle bestellers hoofdelijk en ondeelbaar gehouden zijn tot betaling van de prijs , kosten en vergoedingen, en dit ongeacht aan wie K.Deuss haar factuur heeft gericht. Ook wie een bestelling plaatst met verzoek deze aan derden in rekening te brengen, is hoofdelijk en ondeelbaar gebonden.


ART. 5. LEVERING

ART. 5.1. PLAATS EN INONTVANGSTNEMING

5.1.1. Indien niets anders afgesproken is, gebeurt de levering op de zetel van K.Deuss. Het risico gaat over op de Klant van zodra zij deze in ontvangst kan nemen. De Klant is ertoe gehouden de levering mogelijk te maken. Voorbehoud wordt gemaakt voor het vorderen van o.m. stockagekosten.
5.1.2 Indien levering op verplaatsing is afgesproken, is de Klant ertoe gehouden het correcte leveringsadres aan K.Deuss door te geven. De Klant zal aansprakelijk zijn voor alle kosten die het gevolg zijn van de opgave van een foutief leveringsadres. De Klant moet ervoor zorgen dat de leverplaats op normale wijze bereikbaar is en dat hij of een vertegenwoordiger aanwezig is om de levering in ontvangst te nemen. Is dit niet het geval en is de Klant geen Consument, dan heeft K.Deuss de vrije keuze om de levering terug mee te nemen op risico en op kosten van de Klant, of toch te leveren op de locatie of bij een nabuur, op risico van de Klant. Indien de Klant een Consument is, gaat het risico van verlies of beschadiging van de goederen pas over op de Consument van zodra de Consument of een door de Consument aangewezen derde partij, die niet de vervoerder van de goederen is, de goederen fysiek in ontvangst heeft genomen. Indien de Consument zelf een vervoerder aanstelt om de bestelde goederen te vervoeren, zonder dat K.Deuss hem deze keuze had geboden, dan gaat het risico van verlies of beschadiging van de goederen over op de Consument bij levering aan de vervoeder. Verpakkingen worden niet teruggenomen.
ART. 5.2. LEVERINGSTERMIJN
5.2.1. Tenzij de Partijen een specifieke leveringstermijn zijn overeengekomen, gebeurt de levering binnen een redelijke termijn of, indien de Klant een Consument is, binnen de 30 dagen na het sluiten van de Overeenkomst.
5.2.2. Uitdrukkelijke termijnen zijn vastgelegd in werkdagen. Als werkdagen worden niet beschouwd: de zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen, de jaarlijkse vakantiedagen en de compensatierustdagen, en de dagen waarop weersomstandigheden of de gevolgen daarvan het werk gedurende tenminste vier uur onmogelijk maken of zouden maken.
5.2.3. De leveringstermijn begint te lopen op de eerste werkdag die volgt op het punt waarop overeenstemming is bereikt over alle commerciële en technische details, K.Deuss over alle noodzakelijke gegevens beschikt, aan alle noodzakelijke voorwaarden voor uitvoering is voldaan, en de overeengekomen betaling is ontvangen indien toepasselijk.
5.2.4. Alle gevallen van overmacht, of vertraging veroorzaakt door de Klant (zoals wijzigingen in de opdracht) verlengen de leveringstermijn, zonder recht op vergoeding. Vertraging veroorzaakt door derden (incl. leveranciers) verlengt de leveringstermijn enkel wanneer de Klant geen Consument is.
5.2.5. De termijnen voor levering of uitvoering zijn onderhevig aan vele factoren, zoals de tussenkomst van derden. Partijen komen overeen dat deze termijnen indicatief zijn, die door K.Deuss in de mate van het mogelijke en naar redelijkheid worden gehanteerd en gerespecteerd. Een afwijking ervan is niet per definitie een wanprestatie en geeft de Klant dus niet per definitie het recht enige schadevergoeding te eisen of het contract eenzijdig te beëindigen. De Klant verklaart dat dit indicatief karakter, in redelijkheid, de manier is waarop ook hij wil afspreken en geenszins is te aanzien als het eenzijdig bepalen of wijzigen van deze termijnen door K.Deuss.
ART. 5.3. VERTRAGING
5.3.1. Indien wel een strikte leveringstermijn wordt bepaald in de bijzondere voorwaarden en deze niet wordt nageleefd, zal de Klant de beëindiging van de Overeenkomst alleen kunnen eisen indien K.Deuss in gebreke werd gesteld haar verplichtingen binnen een redelijke termijn, aangepast aan de omstandigheden, uit te voeren, met dien verstande dat de Klant noch de beëindiging noch een schadevergoeding van K.Deuss kan eisen indien de uitvoering van de verplichting alsnog binnen deze redelijke termijn is geschied. Hetzelfde geldt wanneer de Klant een Consument is en de levering in geval van afwezigheid van een strikte leveringstermijn niet binnen de 30 dagen na het sluiten van de Overeenkomst heeft plaatsgevonden.
5.3.2. Indien K.Deuss ook niet in die redelijke termijn kon leveren, zal K.Deuss aan de Consument, naast de vergoeding van alle uit hoofde van de Overeenkomst betaalde bedragen, een interest verschuldigd zijn ten titel van enige schadevergoeding, berekend op de waarde van de niet geleverde goederen of prestaties, aan dezelfde interestvoet die de Consument verschuldigd is bij laattijdige betaling. Partijen achten deze vergoeding lastens K.Deuss gelijkwaardig.
De Klant die geen Consument is, dient zijn schade te bewijzen, doch de eventuele vergoeding is beperkt tot de bedragen die door K.Deuss aan een Consument zouden zijn verschuldigd in dezelfde situatie. Het overschrijden van de termijn voor levering of uitvoering ontslaat hem niet van de verplichting tot afname van de goederen of prestaties.

ART. 5.4. LEVERINGSKOST

Levering is niet inbegrepen in de prijs. Zo K.Deuss levert buiten haar zetel, wordt deze levering aan de Klant aangerekend. Op websites, offertes, bestelbonnen, … geafficheerde leveringskosten betreffen leveringen in België. Voor leveringen in het buitenland, voor zover K.Deuss daartoe bereid wordt gevonden, gelden steeds bijzondere afspraken of marktconforme regieprijzen. Alle goederen reizen (m.i.v. lossen) steeds voor rekening en op risico van de Klant, tenzij de Klant een Consument is, in welk geval de levering voor rekening van de Consument maar op risico van K.Deuss gebeurt.


ART. 6. HERROEPINGSRECHT

ART. 6.1. ALGEMEEN
6.1.1. Indien de Overeenkomst tussen K.Deuss en de Consument op afstand gesloten wordt, beschikt de Consument over een termijn van 14 kalenderdagen om de Overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen, te rekenen vanaf de dag van de levering van de bestelling aan de Consument of aan een door de Consument aangewezen derde. Indien de Consument in dezelfde bestelling meerdere goederen heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd, of indien de levering van een goed bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen, verstrijkt de herroepingstermijn 14 kalenderdagen na de dag van de levering van respectievelijk het laatste goed, de laatste zending of het laatste onderdeel. Voor overeenkomsten betreffende regelmatige levering van goederen gedurende een bepaalde periode verstrijkt de herroepingstermijn 14 kalenderdagen na de dag van de levering van het eerste goed.
6.1.2. Tijdens deze termijn zal de Consument zorgvuldig omgaan met de geleverde goederen en hun verpakking. Hij zal de goederen slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij de goederen wenst te houden. De Consument mag de goederen niet gebruiken op een manier die verder gaat dan wat mogelijk zou zijn om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen in een fysieke winkel.
ART. 6.2. UITOEFENING
6.2.1. De Consument die zich op zijn herroepingsrecht wenst te beroepen, brengt K.Deuss voor het verstrijken van de herroepingstermijn op de hoogte van deze beslissing. De Consument kan hiervoor gebruik maken van het modelformulier voor herroeping of een andere ondubbelzinnige verklaring waarin hij aangeeft de Overeenkomst te willen herroepen. De Consument wordt geacht zijn herroepingsrecht tijdig te hebben uitgeoefend wanneer hij zijn mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voor het verstrijken van de herroepingstermijn.
6.2.2. De Consument dient de goederen zo spoedig mogelijk, en in ieder geval binnen de 14 dagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de Overeenkomst te herroepen aan K.Deuss heeft meegedeeld, terug te sturen of te overhandigen aan K.Deuss of aan een derde die door K.Deuss gemachtigd is om de goederen in ontvangst te nemen. De Consument dient de goederen te retourneren met alle geleverde toebehoren en, indien redelijkerwijze mogelijk, in de originele staat en verpakking, en dit conform de door K.Deuss verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
6.2.3. De bewijslast ten aanzien van de tijdige en correcte uitoefening van het herroepingsrecht overeenkomstig dit artikel ligt bij de Consument.
ART. 6.3. KOSTEN
Indien de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. Daarnaast is de Consument evenwel aansprakelijk voor iedere waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het behandelen van de goederen op een manier die verder gaat dan nodig is om te kunnen beoordelen of hij de goederen wenst te houden.
ART. 6.4. RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE VERKOPER
6.4.1. K.Deuss zal zo spoedig mogelijk, en in ieder geval binnen de 14 dagen na de dag waarop ze wordt geïnformeerd van de beslissing van de Consument om de Overeenkomst te herroepen, overgaan tot terugbetaling van alle van de Consument ontvangen betalingen. Hiervoor maakt K.Deuss gebruik van het betaalmiddel dat door de Consument voor de oorspronkelijke transactie werd gebruikt, tenzij de Consument instemt met een terugbetaling met een ander betaalmiddel. 
6.4.2. Indien de Consument uitdrukkelijk voor een andere wijze van levering dan de door K.Deuss aangeboden goedkoopste standaardlevering heeft gekozen, is K.Deuss niet gehouden tot terugbetaling van deze bijkomende leveringskosten.
6.4.3. Behoudens wanneer K.Deuss heeft aangeboden de goederen zelf af te halen, heeft zij het recht te wachten met de terugbetaling totdat zij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Consument heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.
ART. 6.5. UITSLUITING
De Consument beschikt niet over een herroepingsrecht voor
  • goederen waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop K.Deuss geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;

  • goederen die volgens de specificaties van de Consument vervaardigd zijn of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

  • goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;

  • goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;

  • goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

  • dienstenovereenkomsten na volledige uitvoering van de dienst, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Consument, en mits de Consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra K.Deuss de Overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

  • de levering van verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

  • de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van overeenkomsten voor een abonnement op dergelijke publicaties;

  • de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Consument en mits de Consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest.


ART. 7. INTUITU PERSONAE

ART. 7.1. OVERDRAGEN OVEREENKOMST

K.Deuss levert haar prestaties uitsluitend ten behoeve van de Klant. Derden kunnen aan de verrichte werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen. Het geheel of deels overdragen of in pand geven, door de Klant aan derden, van de Overeenkomsten met K.Deuss of de rechten en/of plichten die hier rechtstreeks of onrechtstreeks uit volgen, is niet aan K.Deuss tegenstelbaar wanneer dit gebeurt zonder diens voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming. Overdracht van plichten ontslaat in elk geval nooit de Klant, behoudens indien dit ondubbelzinnig blijkt uit de voormelde toestemming. Partijen komen overeen dat het K.Deuss wel steeds toegelaten is de Overeenkomsten, of de rechten en/of plichten die hieruit volgen, over te dragen of in pand te geven aan derden. Ook wanneer de Klant een Consument is, behalve wanneer zijn garanties door de overdracht geringer kunnen worden.

ART. 7.2. ONDERAANNEMING EN SAPITEURS

Het is K.Deuss steeds toegestaan om bij de gehele of gedeeltelijke uitvoering van haar verbintenissen samen te werken met derden (eigen toeleveranciers, onderaannemers en specialisten). De samenwerking is op dat vlak niet intuitu personae.


ART. 8. AANSPRAKELIJKHEID

ART. 8.1. MIDDELENVERBINTENISSEN

K.Deuss verbindt zich uitsluitend tot middelenverbintenissen, zelfs bij andersluidende rechtspraak of gebruiken in gelijkaardige casussen, behoudens wanneer dwingend recht  zich daartegen uitdrukkelijk verzet.

ART. 8.2. VOORZORGEN DOOR DE KLANT

K.Deuss voorziet de Klant steeds van de uitgebreide informatie inzake gebruik en bewaring. De Klant dient aangekochte goederen te gebruiken en te bewaren conform de bij levering gegeven uitleg. Indien de Klant meent geen ruime en voldoende uitleg te hebben genoten bij levering, dient hij K.Deuss daarvan binnen de acht dagen na levering te verwittigen. De Klant verklaart ook zelf opzoekingen te doen en zullen doen inzake het gebruiken en bewaren van de aangekochte goederen, niet in het minst van zodra er de minste indicatie ontstaat dat zulks nuttig of nodig is.

ART. 8.3. EXONERATIE

K.Deuss is enkel aansprakelijk voor schade ingevolge haar opzet, haar zware fout of die van haar aangestelden (bij B2C ook die van haar lasthebbers) of, behoudens overmacht, het niet-uitvoeren van haar essentiële (B2B) of voornaamste (B2C) verbintenissen. Haar aansprakelijkheid is per schadegeval beperkt tot eenmaal de aan de Klant aangerekende of aan te rekenen verkoopprijs van het verkochte goed dat tot aansprakelijkheid leidt. Zulks in elk geval met als maximum de werkelijke tussenkomst van de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van K.Deuss, eventuele franchise ten laste van de Klant. In de B2C-relaties steeds zonder afbreuk te doen aan de wettelijke aansprakelijkheid van K.Deuss bij overlijden of lichamelijk letsel van de Consument ten gevolge van een doen of nalaten van K.Deuss en zonder afbreuk te doen aan de dwingende bepalingen in de artt. 1649bis tem 1649octies BW. Indien meerdere schadegevallen voortvloeien uit dezelfde fout, worden zij aanzien als één schadegeval. K.Deuss kan nooit aangesproken worden voor indirecte schade, zoals doch niet beperkt tot, financiële en commerciële verliezen, winstderving, verhoging van kosten, storing van de planning, storing in de software, verlies van de verwachte winst, kapitaal, cliënteel, e.a.

ART. 8.4. OVERMACHT, IMPREVISIE EN HARDSHIP

Overmacht is de situatie waarin de uitvoering van de Overeenkomst door K.Deuss geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden buiten de redelijke controle van K.Deuss. Imprevisie is elke verandering van omstandigheden, buiten de redelijke controle van K.Deuss, die de uitvoering van de prestaties van K.Deuss ernstig bemoeilijkt en/of aanleiding geeft tot disproportionele schade aan haar belangen. Er hoeft bij overmacht of imprevisie geen onvoorzienbaar, ontoerekenbaar en/of onvermijdelijk karakter te zijn of worden bewezen (met dien verstande dat K.Deuss zich niet op overmacht of imprevisie kan beroepen wanneer deze het gevolg is van eigen opzet of zware fout van zichzelf of haar aangestelden of lasthebbers, of van het niet uitvoeren van essentiële verbintenissen). K.Deuss zal de andere Partij binnen een redelijke termijn verwittigen van de overmacht of imprevisie. K.Deuss is niet gehouden tot het nakomen van enige verbintenis die door overmacht en/of imprevisie wordt gehinderd. Bij imprevisie heeft K.Deuss het recht te eisen van de andere Partijen dat, met goede trouw, alternatieve billijke clausules worden onderhandeld die de imprevisie remediëren. Bij overmacht of imprevisie langer dan "2 maanden ", opeenvolgend, is K.Deuss gerechtigd de ontbinding van de Overeenkomst te vragen of zelf in te roepen zonder aansprakelijkheid en zonder plicht tot enige schadevergoeding. Ook bij overmacht in hoofde van de Klant, langer dan "2 maanden ", opeenvolgend, is K.Deuss gerechtigd de ontbinding van de Overeenkomst te vragen of zelf in te roepen zonder aansprakelijkheid en zonder plicht tot enige schadevergoeding. Imprevisie kan door de Klant niet worden ingeroepen, de Klant vindt dat, gezien een hoger economisch risico bij K.Deuss, niet kennelijk onevenwichtig.

ART. 8.5. VRIJWARING

8.5.1. Indien de Klant één van zijn verbintenissen niet nakomt en als gevolg hiervan een derde een vordering heeft ingesteld of dreigt in te stellen tegen K.Deuss en/of haar aangestelden en medewerkers, dan zal de Klant K.Deuss en/of haar aangestelden en medewerkers schadeloos stellen en vrijwaren voor alle verlies, schade, uitgaven en aansprakelijkheid die hier rechtstreeks of onrechtstreeks uit volgt.

8.5.2. De bovenvermelde beperkingen van aansprakelijkheid gelden ook bij aansprakelijkheid in hoofde van K.Deuss ten aanzien van derden, ingevolge de samenwerking met de Klant. De Klant vrijwaart K.Deuss voor elke hogere aanspraak vanwege die derde.


ART. 9. KLACHTEN

De Klant formuleert klachten binnen de volgende termijnen, bij gebreke waaraan de levering en/of facturatie is aanvaard (1) algemene klacht of zichtbaar gebrek: binnen acht dagen na de levering en/of prestatie, (2) verborgen gebrek: binnen acht dagen na de ontdekking van het gebrek indien de Klant aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, en zonder afbreuk te doen aan de termijn die de Consument geniet op basis van artikel 10 (3) facturatie: binnen veertien dagen na verzending van de factuur.

Om ontvankelijk te zijn dienen rechtsvorderingen door de Klant te worden ingeleid binnen een korte en redelijke termijn na het formuleren van een ontvankelijke klacht, met een maximum van een jaar vanaf (1) de levering en/of prestatie bij zichtbaar gebrek (2) de ontdekking bij verborgen gebrek (3) verzending van de factuur bij betwisting factuur. Dit behoudens kortere wettelijke termijnen en zonder afbreuk te doen aan de termijn die Consument geniet op basis van artikel 10.

Gelet op o.m. de aard van de leveringen en de sector, aanvaarden Partijen deze termijnen als redelijk.


ART. 10. GARANTIE
ART. 10.1. TERMIJNEN
10.1.1. K.Deuss is ingevolge de wettelijke garantieregeling jegens de Consument aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming tussen de bestelde en de geleverde goederen dat aanwezig maar niet zichtbaar was bij de levering, en dat zich manifesteert binnen een termijn van twee jaar vanaf die levering.
10.1.2. De Consument dient een dergelijk gebrek aan overeenstemming steeds zo spoedig mogelijk, en in ieder geval binnen de twee maanden na de dag waarop hij het gebrek redelijkerwijze kon vaststellen, aan K.Deuss te melden opdat hij zijn garantierecht zou kunnen uitoefenen.
10.1.3. Wanneer de Consument meer dan één jaar na de levering melding maakt van een gebrek aan overeenstemming, dient hij het bewijs te leveren dat dit gebrek reeds bij de levering aanwezig was opdat hij zijn garantierecht zou kunnen uitoefenen.
10.1.4. De rechtsvordering van de Consument verjaart na verloop van één jaar vanaf de dag waarop hij het gebrek aan overeenstemming heeft vastgesteld, zonder dat die termijn vóór het einde van de garantietermijn van twee jaar kan verstrijken.
ART. 10.2. REMEDIES
10.2.1. Wanneer de Consument zijn garantierecht uitoefent, heeft K.Deuss in eerste instantie het recht om te voorzien in een kosteloze herstelling of vervanging van de goederen. Omgekeerd heeft de Consument in eerste instantie het recht om een kosteloze herstelling of vervanging van de goederen te eisen, tenzij dit onmogelijk of buiten verhouding zou zijn. Een herstelling of vervanging wordt voor K.Deuss geacht buiten verhouding te zijn indien deze herstelling of vervanging voor K.Deuss kosten met zich meebrengt die, vergeleken met een andere vorm van genoegdoening, onredelijk zijn gelet op de waarde die de goederen zonder het gebrek aan overeenstemming zouden hebben, de ernst van het gebrek aan overeenstemming of de vraag of een alternatieve vorm van genoegdoening concreet mogelijk is zonder ernstige overlast voor de Consument.
10.2.2 Wanneer K.Deuss het recht heeft om de herstelling of vervanging te weigeren, of wanneer de herstelling of vervanging niet mogelijk blijkt binnen een redelijke termijn, heeft de Consument recht op ofwel een volledige terugbetaling van de door hem betaalde bedragen, indien hij besluit de goederen te retourneren conform de door K.Deuss verstrekte redelijke en duidelijke instructies, ofwel een passende prijsvermindering in verhouding tot de ernst van het gebrek, indien hij besluit de goederen te houden. De Consument kan geen aanspraak maken op een volledige terugbetaling indien het gebrek aan overeenstemming slechts van geringe betekenis is.
ART. 10.3. UITSLUITING
10.3.1. De Consument kan zijn garantierecht niet uitoefenen wanneer hij het gebrek aan overeenstemming uitdrukkelijk heeft aanvaard bij het sluiten van de Overeenkomst, of indien hij het gebrek zelf veroorzaakt heeft.
10.3.2. Het garantierecht geldt niet indien de goederen aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of indien zij onzorgvuldig of in strijd met de voorschriften of aanwijzingen zoals verstrekt door K.Deuss of zoals terug te vinden op de verpakking zijn behandeld.
10.3.3. Het garantierecht vervalt wanneer de Consument de goederen zelf heeft gerepareerd of bewerkt, of deze door een derde heeft laten repareren of bewerken.
10.3.4. Iedere terugbetaling aan de Consument wordt verminderd rekening houdend met zowel het gebruik dat hij van de goederen heeft gehad sinds de levering ervan als met de verergering van de schade voortvloeiend uit het gebruik van de goederen door de Consument na het ogenblik waarop hij het gebrek aan overeenstemming heeft vastgesteld of zou hebben moeten vaststellen.


ART. 11. EXCEPTIE VAN NIET-UITVOERING

Bij het in gebreke blijven van de Klant tot de tijdige en correcte nakoming van één of meer op hem rustende verplichtingen ten aanzien van K.Deuss, ondanks de naleving door K.Deuss van haar opeisbare verplichtingen, kan K.Deuss de nakoming van haar verdere verplichtingen t.a.v. de Klant geheel of deels schorsen, totdat de Klant al zijn verplichtingen voldeed. Partijen komen overeen dat dit recht ook geldt voor verplichtingen uit andere overeenkomsten (werf- of dossieroverschrijdend). Alle kosten en lasten voortvloeiend uit zo’n opschorting (bvb.: staan- en opslagkosten)  zijn ten laste van de Klant en dienen meteen te worden voldaan. De Klant ziet af van eender welke vergoeding ingeval K.Deuss hierbij een interpretatiefout maakte, behoudens opzettelijke of zware fout. Bij dit artikel wordt onder Klant verstaan: de Klant en zijn verbonden ondernemingen, en onder K.Deuss: K.Deuss en haar verbonden ondernemingen. K.Deuss is niet verplicht haar verplichtingen eerst op te schorten, alvorens het einde van de Overeenkomst in te roepen.


ART. 12. RETENTIERECHT

K.Deuss behoudt zich het recht voor om de afgifte te weigeren van de goederen die haar werden toevertrouwd of die door haar worden vervoerd of behandeld, tot de algehele betaling van alle aan K.Deuss verschuldigde bedragen, zelfs zonder dat deze bedragen rechtstreeks betrekking moeten hebben op de ingehouden goederen. Er kunnen stockagekosten worden aangerekend. Van zodra het retentierecht wordt ingeroepen, gaat het risico (voor zover zich dat bij K.Deuss bevond) weer over op de Klant. T.a.v. de Consument geldt dit retentierecht niet wanneer zijn betalingsweigering gestoeld is op een vaststaande wanprestatie of gebrekkige uitvoering door K.Deuss.

ART. 13. EIGENDOMSVOORBEHOUD

Koopwaar blijft eigendom van K.Deuss tot de volledige betaling van de hoofdsom door de Klant. Alle risico’s zijn wel ten laste van de Klant vanaf de levering. Het is K.Deuss toegestaan om op de vervaldag onbetaalde goederen terug te halen zonder voorafgaande toestemming van de Klant. De Klant verleent het recht aan K.Deuss om hiertoe zijn erf of werf te betreden.


ART. 14. DUUR EN EINDE VAN DE OVEREENKOMST

ART. 14.1. ALGEMEEN

Er ontstaat geen samenwerking van bepaalde of onbepaalde duur door het opeenvolgend bestellen en uitvoeren van meerdere gelijkaardige en/of samenhangende prestaties.

Indien toch in de bijzondere voorwaarden werd bepaald dat de Overeenkomst een onbepaalde duur heeft, is de Overeenkomst opzegbaar conform de bepalingen in de bijzondere voorwaarden, bij gebreke daaraan is deze steeds opzegbaar mits naleving van een redelijke opzeggingstermijn.

Indien toch in de bijzondere voorwaarden werd bepaald dat de Overeenkomst een bepaalde duur heeft, is de Overeenkomst niet tussentijds opzegbaar, tenzij anders bepaald in de bijzondere voorwaarden. Partijen verklaren in de bijzondere voorwaarden erop te letten of te hebben gelet een bepaalde duur af te spreken die niet leidt tot een 'abnormaal lange gebondenheid' of een kennelijk onevenwicht in verbintenissen. Enkel indien wel een abnormaal lange gebondenheid zou ontstaan, die leidt tot een kennelijk onevenwicht, is de Overeenkomst van bepaalde duur tussentijds opzegbaar maar dient steeds een redelijke opzeggingstermijn te worden nageleefd.

K.Deuss is gerechtigd om tijdens de opzeggingsperiode minstens een vergoeding te facturen die pro rata gelijk is aan wat werd gefactureerd tijdens de twaalf maanden voorafgaand aan de opzegging, indien de werkelijke prestaties lager zouden uitvallen.

ART. 14.2. ONTBINDING

14.2.1. Eenzijdige verbreking door de Klant, zonder naleving van termijnen of overmacht, maakt een schadevergoeding opeisbaar van "10"% van de prijs van de niet geleverde prestaties. Deze vergoeding is forfaitair begroot maar onder voorbehoud van bewijs door K.Deuss van hogere schade. Partijen verklaren, gelet op hun bijzondere voorwaarden, de eigenheid van de sector, de prestaties en de planning van K.Deuss, dat zij deze tarieven voldoende evenredig vinden aan het nadeel dat K.Deuss kan lijden.

14.2.2. Zo de verbreking gebeurt door K.Deuss zal de Klant recht hebben op een vergoeding, forfaitair begroot als volgt: Is K.Deuss voornamelijk afnemer van prestaties: zelfde vergoeding als bij verbreking door de Klant. Is K.Deuss voornamelijk leverancier van prestaties: 70% van de vergoeding bij verbreking door de Klant. De Klant erkent deze puur forfaitaire vergoeding als redelijk en als gelijkwaardig, ook waar zij iets lager kan zijn dan de vergoeding bij verbreking door de Klant. Voor de Klant zijn o.m. vaak minder indirecte kosten verbonden aan deze samenwerking.

14.2.3. Bij verbreking van een deel van de Overeenkomst, heeft de andere Partij de keuze om ofwel de schadevergoeding pro rata toe te passen, dan wel tot volledige verbreking te besluiten wanneer gedeeltelijke uitvoering redelijkerwijs niet mogelijk, nuttig of rendabel is.

ART. 14.3. ONMIDDELLIJKE BEËINDIGING

K.Deuss kan de Overeenkomst onmiddellijk beëindigen bij het niet nakomen door de Klant van zijn verbintenissen en/of zo de voortzetting van de professionele samenwerking onmogelijk wordt. Worden door Partijen daaronder ook begrepen: WCO, procedure van ontbinding, kennelijk onvermogen of faillissement van de Klant. Deze beëindiging zal worden aanzien als verbreking door de Klant en de regels daaromtrent toepasselijk maken.


ART. 15. SCHULDVERGELIJKING / NETTING

K.Deuss heeft het recht om schuldvorderingen tegenover de Klant te compenseren met eventuele vorderingen van de Klant  tegenover K.Deuss, ook na samenloop of na overdracht en verpanding van schuldvordering overeenkomstig artikel 14 van de wet van 15 december betreffende financiële zekerheden. Omgekeerd is het de Klant niet toegestaan zijn schuldvorderingen tegenover K.Deuss te compenseren met eventuele vorderingen van K.Deuss, tenzij de Klant een Consument is.


ART. 16. VERJARING EN VERVAL

Alle aanspraken van de Klant jegens K.Deuss moeten onverwijld in rechte worden ingesteld, en in elk geval binnen de zes maanden vanaf het ogenblik waarop de Klant het feit dat de aanspraak deed ontstaan, ontdekte of redelijkerwijs had moeten ontdekken, tenzij de wet kortere of de Overeenkomst andere termijnen voorziet. Zulks op straffe van verval en onverminderd langere termijnen uit andere toepasselijke rechtsbronnen.


ART. 17. PRIVACY EN GDPR

De Klant geeft de uitdrukkelijke toestemming aan K.Deuss om alle gegevens, nodig voor de opdracht, inclusief bijzondere persoonsgegevens (art. 8 en 9 GDPR), te verwerken in het kader van de samenwerking voor één of meer doeleinden. Voor meer details verwijst K.Deuss naar haar privacy policy.


ART. 18. INTELLECTUELE EIGENDOM

Alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten die rechtstreeks of onrechtstreeks zijn verbonden aan de verkochte goederen blijven behouden door K.Deuss of door de rechthebbende derde. Ieder concept, creatie, werkmethode, voorontwerp, ontwerp, tekening, plan, bestek, … blijft eigendom van K.Deuss. Behalve indien een specifiek exclusiviteitscontract werd afgesloten, heeft K.Deuss of de rechthebbende derde het recht om haar intellectueel en/of creatief werk opnieuw te gebruiken. De overdracht van de intellectuele rechten kan enkel blijken een expliciet geschreven overeenkomst en kan niet voortvloeien uit het feit dat bvb. het creatieproces voorzien werd in de opdracht of dat dit creatieproces speciaal werd vergoed, noch uit de overdracht van het product. De Klant geeft K.Deuss toestemming om foto’s te nemen van haar producten, zelfs wanneer deze op maat van de Klant werden ontwikkeld, en om deze te gebruiken voor o.m. publiciteitsdoeleinden.


ART. 19. SPLITSBAARHEID, MATIGING EN NIETIGHEID

Indien zou blijken dat een bepaling van de Voorwaarden of een Overeenkomst in rechte geheel of gedeeltelijk ongeldig, nietig of overdreven is, komen Partijen overeen dat deze bepaling automatisch herleid zal worden, en/of dat Partijen of de rechtbank (ambtshalve of op verzoek) deze bepaling zullen herleiden, tot hetgeen wettelijk maximaal toegestaan is en/of de ongeldige of nietige of overdreven bepaling zal vervangen alsof zij er steeds in de gemilderde en/of geldige versie heeft gestaan, een geldige versie die het dichtst aanleunt bij de werkelijke en oorspronkelijke bedoeling van de Partijen. Deze bepalingen blijven dus bindend voor het maximaal gedeelte ervan dat wettelijk toegelaten is. Indien meer ondergeschikt toch tot nietigheid van een clausule moet worden besloten en het zelfs voor de rechter niet mogelijk blijkt in een vervangende geldige clausule te voorzien, zal dit niet de nietigheid van de overige bepalingen tot gevolg hebben (behalve wanneer het gehele artikel, respectievelijk de gehele overeenkomst, zonder die clausule niet meer kan blijven voortbestaan).


ART. 20. BEVOEGDHEID EN RECHTSKEUZE

Op alle rechtsverhoudingen tussen Partijen is uitsluitend het Belgisch recht toepasselijk. De toepassing van het Weens Koopverdrag (CISG) wordt uitdrukkelijk uitgesloten. De geschillen rond deze rechtsverhoudingen behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de Belgische rechtbanken van het rechtsgebied waar K.Deuss haar zetel heeft, tenzij K.Deuss er de voorkeur aan geeft het geschil elders aanhangig te maken in België. Indien de Klant een Consument is, zijn de rechtbanken die zijn aangewezen door artikel 624, 1°, 2° en 4°, van het Gerechtelijk Wetboek bevoegd. Partijen kiezen het Nederlands als taal voor de rechtspleging.

bottom of page